Odredbe i uslovi

Ove odredbe i uslovi sadrže pravne obaveze, stoga ih pročitajte pažljivo pre korišćenja usluge Phantom Secure, materijala, sajta za medije ili bilo kog ponuđenog proizvoda. Celokupan materijal, informacije i sadržaj dostupan u vezi sa Phantom Secure ili od kompanije Phantom Secure i njenog sajta za medije (zajedno „Sadržaj”), uključujući način na koji je taj Sadržaj predstavljen i usluge, zaštićeni su autorskim pravima © kompanije Phantom Secure, njenih podružnica i/ili korisnika licenci. Sva prava zadržana. Globalni zakoni za zaštitu autorskim prava spadaju u odgovornost evropskih sudova i odredbi sporazuma.

Phantom Secure daje vam ograničenu, neisključivu, neprenosivu licencu za korišćenje i prikaz na svom računaru ili drugom elektronskom uređaju Sadržaja i usluga isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da ne izmenjujete Sadržaj i da poštujete sva autorska prava i druga obaveštenja o svojini. Osim kao što je dato ovde, vi se slažete da nećete umnožavati, praviti izvedene radove, ponovo prenositi, distribuirati, prodavati, objavljivati, prenositi, emitovati ili na drugi način pružati pristup bilo kom Sadržaju dobijenom preko kompanije Phantom Secure ili bilo koje usluge, uključujući bez ograničenja keširanjem, uokviravanjem ili na slične načine bez prethodnog pisanog odobrenja odgovarajućeg vlasnika autorskih prava za taj Sadržaj.

U pogledu proizvoda koje nudi kompanija Phantom Secure, ovaj ugovor predstavlja opšte odricanje i izuzima kompaniju Phantom Secure i njene podružnice iz bilo kakve odgovornosti. Vi izričito razumete i slažete se da ni u kom slučaju kompanija Phantom Secure, uključujući svoje podružnice i korisnike licenci ne može da bude odgovorna za bilo koju štetu uključujući bilo koju neposrednu, posrednu, slučajnu, posledičnu, specijalnu ili kaznenu nadoknadu štete za gubitak proizvoda, uštede, gudvila ili drugih nematerijalnih gubitaka, bez obzira na to da li je kompanija Phantom Secure posavetovana u vezi sa, ili je mogla da predvidi mogućnost nastanka takvih šteta koje proističu iz ili u vezi sa: (a) upotrebom, nemogućnosti upotrebe ili učinkom bilo kojih usluga koje pruža kompanija Phantom Secure; (b) bilo kojim neovlašćenim pristupom ili izmenom bilo kog vašeg sadržaja ili prenosa; ili (c) bilo kojom drugom stvari koja je povezana sa sajtom kompanije Phantom Secure ili bilo kojom od njenih usluga.

Vi izričito potvrđujete da je kompanija Phantom Secure potpisala ovaj ugovor i da omogućava i da će nastaviti da omogućava da usluge kompanije Phantom Secure budu dostupne vama u vezi sa ili u okviru ograničenja i isključivanja odgovornosti i odricanja koji su ovde navedeni i da oni predstavljaju suštinsku osnovu dogovora između vas i kompanije Phantom Secure. Vi se izričito slažete da će ograničenja i izuzimanja odgovornosti i odricanja koja su ovde navedena važiti i nastaviti da važe u slučaju suštinskog kršenja ili više kršenja, neuspešnosti suštinske svrhe ugovora, neuspešnosti bilo kog isključivog pravnog leka ili raskida ovog ugovora.