TERMAT DHE KUSHTET

Këto terma dhe kushte përmbajnë detyrime ligjore, kështu që ju lutemi lexoni me kujdes para se të përdorni Phantom Secure, materiale, faqe mediale ose ndonjë nga produktet e ofruara. Të gjitha materialet, informatat dhe përmbajtjet e disponueshme në ose nga Phantom Secure dhe faqja mediatike (së bashku, "Përmbajtja"), duke përfshirë mënyrën në të cilën paraqitet kjo Përmbajtje dhe shërbimet janë Copyright © Phantom Secure, bashkëpunëtorët e tij dhe / ose licensuesit. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ligjet botërore për të drejtën e autorit janë në përgjegjësi të gjykatave evropiane dhe dispozitave të traktateve.

Phantom Secure ju jep një licencë të kufizuar, jo-ekskluzive, të pa-transferueshme, për të përdorur dhe shfaqur në kompjuterin tuaj ose pajisje të tjera të qasjes elektronike përmbajtjen dhe shërbimet vetëm për përdorimin tuaj personal dhe jo-komercial, me kusht që të mos modifikoni përmbajtjen dhe të mbani të gjitha të drejtat e autorit dhe njoftime të tjera pronësore. Përveç rasteve të parashikuara në këtë dokument, ju pranoni të mos riprodhoni, modifikoni, ritransmetoni, shpërndani, shisni, publikoni, komunikoni, shpërndani, ose ndryshe t'i bëni të disponueshëm ndonjë nga Përmbajtjet e fituara përmes Phantom Secure ose ndonjë shërbimi, duke përfshirë pa kufizim, ruajtjen, inkuadrimin, ose përdorimin e mjeteve të ngjashme pa pëlqimin paraprak me shkrim të mbajtësit përkatës të së drejtës së autorit për përmbajtjen e tillë.

Në lidhje me produktet e ofruara nga Phantom Secure, kjo kontratë është një mohim i përgjithshëm dhe përjashton Phantom Secure dhe bashkëpunëtorët e tij nga çdo detyrim. Ju shprehimisht kuptoni dhe pajtoheni se në asnjë rast, Phantom Secure, duke përfshirë bashkëpunëtorët dhe licensuesit e saj, nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë dëm, duke përfshirë dëmet e drejtpërdrejta, indirekte, rastësore, pasuese, të veçanta ose shembullore, si dhe çdo humbje të produkteve, kursimeve, pronës komerciale ose humbjeve të paprekshme, pavarësisht nëse Phantom Secure ishte këshilluar ose mund të kishte parashikuar mundësinë e dëmeve të tilla që lindin nga ose në lidhje me: (a) Përdorimi, pamundësia për të përdorur ose kryerja e ndonjë shërbimi të ofruar nga Phantom Secure; (b) Çdo hyrje ose modifikim i paautorizuar i ndonjë prej përmbajtjeve ose transmetimeve tuaja; ose (c) çdo çështje tjetër që lidhet me faqen Phantom Secure ose ndonjë nga shërbimet e saj.

Ju shprehimisht pranoni se Phantom Secure ka nënshkruar këtë marrëveshje, sipas së cilës shërbimet e Phantom Secure janë dhe do të jenë në dispozicion për ju në mbështetje ose në kufizimet, përjashtimet e përgjegjësisë dhe mohimet e përcaktuara këtu, dhe se e njëjta formon bazën thelbësore të marrëveshjes midis jush dhe Phantom Secure. Ju shprehimisht pajtoheni se kufizimet, përjashtimet e përgjegjësisë dhe mohimet e paraqitura këtu do të mbesin të vlefshme dhe do të vazhdojnë të zbatohen në rast të një shkelje apo shkelje thelbësore, dështimi të qëllimit thelbësor të kontratës, dështimi të ndonjë mjeti ekskluziv ose përfundimi të kësaj marrëveshjeje.