WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsze warunki korzystania obejmują zobowiązania prawne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z Phantom Secure, oferowanych materiałów, serwisu www lub produktów. Wszelkie materiały, informacje i treści znajdujące się na lub pochodzące z Phantom Secure i powiązanego serwisu www (dalej razem „Treści”), z uwzględnieniem sposobu prezentacji Treści, a także usługi podlegają ochronie praw autorskich Phantom Secure, podmiotów powiązanych i/lub licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Światowe prawa autorskie podlegają ochronie wyznaczanej przez sądy europejskie i zapisy traktatów.

Phantom Secure udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie i wyświetlanie na komputerze lub innym elektronicznym urządzeniu dostępowym Treści i usług jedynie na własny i niekomercyjny użytek osobisty, z zastrzeżeniem, że użytkownik nie dokona zmian Treści i zapewni zgodność z postanowieniami wszelkich praw autorskich i innych zapisów dotyczących praw majątkowych. Z wyłączeniem stosownych zapisów niniejszych warunków korzystania, użytkownik wyraża zgodę na niewykonywanie bez uprzedniej pisemnej zgody stosownego właściciela praw autorskich do takich Treści, ich reprodukcji, tworzenia utworów zależnych, prowadzenia retransmisji, dystrybucji, sprzedaży, publikacji, komunikacji, transmisji, a także na nieudostępnianie w jakikolwiek inny sposób dowolnych elementów Treści uzyskanych za pośrednictwem Phantom Secure lub dowolnych usług, w tym bez ograniczeń poprzez zapisywanie w pamięci podręcznej, wykonywanie ramek lub stosowanie innych metod.

W odniesieniu do produktów oferowanych przez Phantom Secure, niniejsze zapisy stanowią ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności i powodują wyłączenie odpowiedzialności Phantom Secure i podmiotów powiązanych. Użytkownik niniejszym potwierdza przyjęcie do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby Phantom Secure i jego podmioty powiązane oraz licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponosili żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie, pośrednie, następcze, wynikowe, szczególne lub przykładowe, a także wszelkie szkody związane z utratą produktów, oszczędności, reputacji lub innych wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na to, czy Phantom Secure został powiadomiony o wystąpieniu lub mógł przewidzieć możliwość wystąpienia takich szkód w związku z: (a) użytkowaniem, niemożliwością użytkowania lub wykonywaniem dowolnej z usług świadczonych przez Phantom Secure; (b) każdym przypadkiem nieuprawnionego dostępu do dowolnych treści użytkownika lub przesyłanych wiadomości lub ich modyfikacji; lub (c) wszelkimi innymi kwestiami dotyczącymi serwisu www Phantom Secure lub świadczonych przez niego usług.

Użytkownik w sposób jednoznaczny potwierdza, że Phantom Secure zawarł niniejsze porozumienie i że udostępnił i będzie kontynuował udostępnianie Usług Phantom Secure w odniesieniu do lub w zakresie ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności, jak również oświadczeń o zrzeczeniu się odpowiedzialności, o których mowa w niniejszych warunkach, i że powyższe stanowić będą istotną podstawę ustaleń zawartych pomiędzy użytkownikiem a Phantom Secure. Użytkownik w sposób jednoznaczny wyraża zgodę na to, aby ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, jak również oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności, o których mowa w niniejszych warunkach pozostały w mocy i miały zastosowanie w przypadku istotnego naruszenia, niezrealizowania przedmiotu umowy, niezastosowania dowolnego środka prawnego, lub rozwiązania niniejszego porozumienia.