Algemene Voorwarden

Deze voorwaarden bevatten wettelijke verplichtingen. Lees deze dus zorgvuldig door voordat u Phantom Secure, materiaal, de mediasite of een van de aangeboden producten gebruikt. Alle materiaal, informatie en inhoud van Phantom Secure of die door Phantom Secure beschikbaar wordt gesteld via de Mediasite (gezamenlijk aangeduid als ‘content’), inclusief de manier waarop dergelijke Content wordt gepresenteerd, vallen onder het copyright © Phantom Secure, haar filialen en/of licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Wereldwijde copyrightwetten zijn in overeenstemming met de voorzieningen van de Europese rechtbanken en verdragen.

Phantom Secure verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Content en services enkel voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken en weer te geven op uw computer of ander elektronisch apparaat, mits u de Content niet wijzigt en dat u alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen behoudt. Behalve waar uitdrukkelijk verstrekt, gaat u ermee akkoord dat u geen enkele Content die u hebt verkregen via Phantom Secure of een van de services reproduceert, er afgeleide werken van maakt, deze doorgeeft, verspreidt, verkoopt, publiceert, communiceert of anderszins beschikbaar maakt, met inbegrip van, zonder beperking, via caching, insluiten of soortgelijke middelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke copyrighthouder van dergelijke Content.

Wat betreft de producten die Phantom Secure aanbiedt, vormt dit contract een algemene disclaimer en sluit Phantom Secure en haar filialen uit van enige aansprakelijkheid. U begrijpt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Phantom Secure, met inbegrip van haar filialen en licentiegevers, in geen geval aansprakelijk is voor enige schade, met inbegrip van directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale of morele schade en eventuele schade voor verlies van producten, besparingen, goodwill of andere immateriële verliezen, ongeacht of Phantom Secure op de hoogte is gesteld of de mogelijkheid kon hebben voorzien van dergelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met: (a) het gebruik, het niet kunnen gebruiken van een van de services die door Phantom Secure wordt aangeboden; (b) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van enige Content of overdrachten; of (c) enige andere aangelegenheid die betrekking heeft op de Phantom Secure-site of een van haar services.

U erkent uitdrukkelijk dat Phantom Secure deze overeenkomst is aangegaan en Phantom Secure Services heeft en deze in vertrouwen beschikbaar stelt aan u, met de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en de hierin vermelde disclaimers, en dat deze overeenkomst een essentiële basis vormt van de aankoop tussen u en Phantom Secure. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat de beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid en de hierin vermelde disclaimers blijven voortduren en van toepassing blijven bij een fundamentele schending of schendingen, het niet voldoen aan de essentiële doeleinden van dit contract, de afwezigheid van een exclusieve verhaalmogelijkheid of de beëindiging van deze overeenkomst.